Hakkımızda

PROGRAM SAHİBİ KURULUŞ

 
EGESYS AR-GE VE İNOVASYON PROJE DESTEK MERKEZİ (EGESYS) kurululuşların ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve Yenilik hibe desteklerinden en üst düzeyde faydalanabilmelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Merkezimizde TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, AB 7.ÇP, Horizon 2020, EUREKA, Eurostars Programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen tüm programlar ve açıklanan yeni çağrıları yakından takip edilerek projeler ve ortaklıkları oluşturmakta, proje başvuruları hazırrlanmakta, eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. Merkezimiz ayrıca, şirketlere Ar-Ge yapılanması ve re-organizasyon, Ar-Ge merkezi kurma, Üniversite-Sanayi işbirliği sağlama, teknoloji transferi yapma, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokent) yer alma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

EGESYS Türkiyenin ilk Ar-Ge Mentorluğu programı olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen  Ar-Ge Mentor Ağı projesini başarı ile tamamlayarak bu kapsamda 20 KOBİ'ye mentorluk desteği sağlamıştır.

EĞİTİM ORTAKLARIİSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 240 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de mühendislik ve mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiş, Cumhuriyet döneminde ise ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur. Türkiye'nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, fabrikalarında, binalarında, enerji santrallerinde, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde İstanbul Teknik Üniversiteli mühendislerinin ve mimarlarının alın teri ve emeği vardır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan, güçlü yurt dışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamlarda da öncü olacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir.

İTÜ İşletme Fakültesi, iktisat, işletme ve hukuk dersleri veren kürsü üyeleri tarafından 1977 yılında İşletme Mühendisliği Fakültesi adıyla kurulmuştur. Fakülte bugünkü adını 1982 yılında almıştır. O zamana kadar Makine Mühendisliği bünyesinde yer alan Endüstri Mühendisliği Bölümü de fakülteye dahil edilmiştir.AVRUPA MENTORLAR VE KOÇLAR KONSEYİ ( EMCC - Türkiye)

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Derneği (EMCC) 1992 yılında, mentorluk ve koçluk alanında başarılı uygulamaları ve başarılı uygulama beklentisini teşvik amacıyla kurulmuştur.  Türkiye dahil olmak üzere 24 ülkede yerleşik yerel dernekler vesilesi ile faaliyet göstermekte ve dünya genelinde 5000'in üzerinde üyesi bulunmaktadır.

Yönderlik ve Koçluk Derneği (EMCC T)ülkemizde,  2005 yılında, EMCC ilkeleri, etik ve uygulama prensipleri çerçevesinde kurulmuş olup; günümüzde koçluk mesleği ve mentorluk uygulamalarının en üst standartta yapılması amacı ile 130’u aşkın aktif üyesiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Dernek hem mesleki standardları yükseltmek, hem de en iyi uygulamaları desteklemek amacı ile konferanslar, paneller, yuvarlak masa toplantıları, örnek uygulama paylaşımları ve eğitimler düzenlemektedir.

DESTEK VEREN KURULUŞLAREGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği, Türkiye'de değişik bölgelerde faaliyet gösteren 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden birisidir. 12 ana sektörde faaliyet gösteren 7.500 üye firmaya sahip olan Birliklerimizce, 2013 yılı sonu itibariyle 215 ülkeye 12.2 milyar ABD $'lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bu rakam 2013 yılında 151.7 milyar US$ olarak gerçekleşen Türkiye Genel İhracatının yüzde 8'ini oluşturmakta ve bu da ekonomimize yaptığımız katkının büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Ege Bölgesi'nde yerleşik olan, ancak EİB bünyesinde bulunmayan sektörlerde faaliyet gösterdikleri için yaptıkları ihracat diğer İhracatçı Birliklerince kayda alınan firmaların ihracatı dikkate alındığında, Türkiye toplam ihracatında Ege Bölgesi'nin payı yaklaşık yüzde 14,5 olmaktadır.

Birliklerimiz ve Kuruluş Tarihleri
- Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 19.03.1940
- Ege Demir-Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 04.09.1997
- Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 01.07.1991
- Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 21.09.1978
- Ege Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.İhr. Birliği 19.03.1940
- Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği 29.09.1939
- Ege Maden İhracatçıları Birliği 02.09.1991
- Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 19.03.1940
- Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 19.03.1940
- Ege Tütün İhracatçıları Birliği 17.04.1969
- Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği 11.05.1966
- Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 19.03.1940İYTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

“Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi” olma vizyonuyla hareket eden İYTE’nin sahip olduğu  teknik imkanlarıyla üst düzey akademisyenlerinin ileri teknolojik uygulama ve uzmanlık bilgisini sunmayı amaçlamaktadır. İYTE bilgi birikiminin transferi ve paylaşımını sağlamak adına proje ortaklıkları ve işbirlikleri geliştirmek için eğitim programları düzenlemektedir. Düzenlediği eğitim programlarını sosyal sorumluluk bilinciyle sunarak İYTE’nin toplumla bütünleşmesi için çalışmaktadır.

Çalışma Alanı;
İYTE-SEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere gereksinim duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, paket programlar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve eğitim fuarları düzenler ve bu tür faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar. Ayrıca bu alanlardaki Enstitü olanaklarının tanıtımını yapar.Ayrıca, çeşitli kuruluşlardan gelen taleplere uygun olarak sadece kuruluşun kendi elemanları için özgün programlar da düzenler.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ
 
Türkiye’de kurulu EGE SİSTEM BİLİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC: A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,
•    duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
•    ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;
•    işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
•    tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
•    kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini
bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Tarafımızca çalışanlara ilişkin kendileri tarafından tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek kabilinden olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi halinde Şirket’imiz kişisel verilerinizi “Eğitim Programları” kapsamında sizden bizzat başvurunuz sırasında talep etmektedir.

Platformumuz da talep etmiş olduğumuz veya Mentor/Firma/Uzman başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından kişisel verileriniz eğitim program hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.
•    Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işbirlikçi ile paylaşmak,
•    Şirketimiz bizzat tarafınızca talep edilmiş eğitim başvuruları kapsamında eğitim programlarının yürütmesi ve devamlılığının sağlanması,
•    Mentor/Firma/Uzman havuzunun devamlılığının sağlanması,
•    Talep doğrultusunda yaratılan mentor/firma/uzman havuzundan yönlendirilme yapılabilmesi.
Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.


KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
a.    kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
b.    kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
c.    kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d.  kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
e.    kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
f.    kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g.    kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.